Friday, July 10, 2020

Russian - Counting to Twenty


We counted to 15 in Russian, let's keep going!

16 шестнадцать (shestnadtsat') - sounds like sheh-st-nah-t-sit 文A

17 семнадцать (semnadtsat') - sounds like see-im-nah-t-sit 文A

18 восемнадцать (vosemnadtsat') - sounds like voy-see-im-st-nah-t-sit 文A

19 девятнадцать (devyatnadtsat') - sounds like dee-ay-vit-nah-t-sit 文A

20 двадцать (dvadtsat') - sounds like d-vah-t-sit 文A


russian language
(from: wikipedia - russian academy of sciences)

Norwegian: seksten, sytten, atten, nitten, tjue

Greek: δεκαέξι (dekaéxi), δεκαεπτά (dekaeptá), δεκαοχτώ (dekaochtó), δεκαεννέα (dekaennéa), είκοσι (eíkosi)

ASL: sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty

Italian: sedici, diciassette, diciotto, diciannove, venti

German: sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig

Spanish: dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte

French: seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf, vingt