Friday, July 29, 2022

Hindi - Counting to Forty Nine


We counted to 39 in Hindi, let's keep going!

41 इकतालीस (ikataalees) - sounds like ih-k-tah-leez - 文A

42 बयालीस (bayaalees) - sounds like bay-ah-leez - 文A

43 तैंतालीस (taintaalees) - sounds like tay-n-tah-leez - 文A

44 चौवालीस (chauvaalees) - sounds like choh-vah-leez - 文A

45 पैंतालीस (paintaalees) - sounds like pay-n-tah-leez - 文A

46 छियालीस (chhiyaalees) - sounds like chee-yah-leez - 文A

47 सैंतालीस (saintaalees) - sounds like say-n-tah-leez - 文A

48 अड़तालीस (adataalees) - sounds like ah-dah-tah-leez - 文A

49 उनचास (unachaas) - sounds like oo-n-chah-z - 文A


hindi devanagari
(from: wikipedia - devanagari)

Swahili: arobaini na moja, arobaini na mbili, arobaini na tatu, arobaini na nne, arobaini na tano, arobaini na sita, arobaini na saba, arobaini na nane, arobaini na tisa

Russian: сорок (sorok), сорок один (sorok odin), сорок два (sorok dva), сорок три (sorok tri), сорок четыре (sorok chetyre), сорок пять (sorok pyat'), сорок шесть (sorok shest'), сорок семь (sorok sem'), сорок восемь (sorok vosem'), сорок девять (sorok devyat')

Norwegian: førti, førtien, førtito, førtitre, førtifire, førtifem, førtiseks, førtisyv, førtiåtte, førtini

Greek: τσαράντα (saránta), τσαράντα ένα (saránta éna), τσαράντα δύο (saránta dýo), τσαράντα τρεις (saránta treis), τσαράντα τέσσερις (saránta tésseris), τσαράντα πέντε (saránta pénte), τσαράντα έξι (saránta éxi), τσαράντα επτά (saránta eptá), τσαράντα οκτώ (saránta októ), τσαράντα εννέα (saránta ennéa)

ASL: forty, forty one, forty two, forty three, forty four, forty five, forty six, forty seven, forty eight, forty nine

Italian: quaranta, quarantuno, quarantadue, quarantatre, quarantaquattro, quarantacinque, quarantasei, quarantasette, quarantotto, quarantanove

German: vierzig, einundvierzig, zweiundvierzig, dreiundvierzig, vierundvierzig, fünfundvierzig, sechsundvierzig, siebenundvierzig, achtundvierzig, neunundvierzig

Spanish: quarenta, quarenta y uno, quarenta y dos, quarenta y tres, quarenta y cuatro, quarenta y cinco, quarenta y seis, quarenta y siete, quarenta y ocho, quarenta y nueve

French: quarante, quarante et un, quarante-deux, quarante-trois, quarante-quatre, quarante-cinq, quarante-six, quarante-sept, quarante-huit, quarante-neuf